Obchodní podmínky kosmetického salonu Kosmetika Jana Horáková 

Níže uvedeny obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi Kosmetickým salonem Kosmetika Jana Horáková a Vámi jako objednateli dárkového poukazu, nebo služby, případně příjemcem dárkového poukazu, pokud se jedná o odlišné osoby.

Všeobecná ustanovení

Tyto podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je fyzická osoba Jana Horáková (provozující salon Kosmetika Jana Horáková), s místem podnikání Dyje 30, Znojmo 669 02, IČ 08354847 zapsána u Živnostenského úřadu ve Znojmě pod číslem č.j. (SMUZN 15575/2019 ŽIVN/Bo/5) ze dne 22.7.2019  a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti mezi fyzickou osobou Janou Horákovou a objednatelem služby, popř. třetí osobou, v jejíž prospěch je služba objednána, nebo která službu využije.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (z. č. 40/1964 Sb., v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (z. č. 634/1992 Sb., v platném znění). Je-li smluvní stranou kupující, který není spotřebitelem, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (z. č. 513/1991 Sb., v platném znění).

Vymezení základních pojmů

 „Spotřebitelská smlouva“ je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel (viz. níže) a na druhé straně dodavatel.

Poskytovatel služby – prodávající je fyzická osoba Jana Horáková, s místem podnikání Dyje 30  PSČ: 669 02, IČ: 08354847, zapsán u Živnostenského úřadu ve Znojmě pod číslem č.j. (SMUZN 15575/2019 ŽIVN/Bo/5) Prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Objednatel služby nebo též objednatel – může být spotřebitel, tj. osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, je to fyzická či právnická osoba, která užívá služby za jiným účelem než podnikání s těmito službami. Objednatel může být také podnikatel, který užívá služby za účelem svého podnikání s těmito službami.

Příjemce služby nebo též příjemce – je jím buď přímo objednatel služby nebo třetí osoba v jejíž prospěch byla smlouva uzavřena, a ta s ní projevila souhlas, příp. třetí osoba které příjemce služby svá práva a povinnosti ze smlouvy postoupil.

Uzavření smlouvy – objednávka objednatele je návrhem na uzavření smlouvy a samotná smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu poskytovatele služeb objednateli s tímto jeho návrhem (potvrzením objednávky ze strany poskytovatele služeb); od tohoto okamžiku mezi poskytovatelem a objednatelem vznikají vzájemná práva a povinnosti; je-li smlouva uzavřena ve prospěch třetí osoby, ta se stává oprávněnou až okamžikem, kdy se smlouvou projeví souhlas; pokud třetí osoba neprojeví souhlas, smlouva vyvolává účinky jen mezi smluvními stranami, které ji uzavřely – do té doby má právo na plnění ta smluvní strana, která plnění ve prospěch třetí osoby vyhradila (totéž platí, pokud třetí osoba souhlas odepřela). Souhlasem příjemce služeb s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se rozumí souhlas zaslaný při žádosti o rezervaci konkrétního termínu poskytnutí služby. Uplatní-li příjemce dárkový poukaz, má se za to, že příjemce služeb s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami projevil souhlas.

Službou jsou veškeré služby poskytované Poskytovatelem objednateli nebo příjemci služby za podmínek stanovených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách.

Dárkový poukaz v peněžní hodnotě – je poukázka na poskytnutí služeb s uvedením peněžní hodnoty opravňující k využití služby dle výběru příjemce služby za podmínek stanovených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách.

Dárková poukázka na konkrétní službu – je poukázka prokazující oprávnění objednatele nebo příjemce služby využít službu v něm uvedenou za podmínek stanovených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách.

Informace o uzavřené smlouvě a Všeobecných obchodních podmínkách

Odesláním objednávky (tj. návrhu na uzavření smlouvy) objednatel stvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi bezvýhradně a plně souhlasí. Tyto Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou zobrazeny na internetových stránkách www.kosmetika-janahorakova.cz.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje objednatele, resp. příjemce těchto služeb potřebné pro komunikaci s těmito osobami, budou použity výhradně pro účely plnění uzavřené smlouvy, včetně rezervace služeb (aktivit) nebo jejích změn. Objednatel, příp. příjemce služeb projevuje spolu se souhlasem s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami i souhlas s užitím jeho osobních údajů v rozsahu kontaktních údajů (jméno, příjmení, telefonní číslo, email a adresa) pro potřeby plnění smlouvy a dále pro účely vnitřních rozborů a analýz.

V případě, kdy je příjemcem služeb osoba odlišná od objednatele, mohou být její osobní údaje použity pouze pro účely splnění smlouvy, k jakémukoliv dalšímu zpracování jejích osobních údajů je nutný její výslovný souhlas.

Objednatel, případně třetí osoba, v jejíž prospěch je smlouva uzavřena, má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Zároveň má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv písemně odvolat. Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon číslo 101/2000 Sb. v platném znění). Veškeré údaje získané od zákazníků jsou používány výhradně pro vnitřní potřebu poskytovatele služeb a nejsou poskytovány třetím osobám. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob.

Objednatel či příjemce služeb projevuje spolu se souhlasem s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami i souhlas se zasíláním informací o připravovaných aktivitách poskytovatele služeb (tj. slevách, akcích apod.).

Poskytovatel služeb vyhodnocuje pro statistické účely informace o užívání internetových stránek www.kosmetika-janahorakova.cz (např. počet uživatelů navštěvujících tyto stránky, odkud byl vstup na internetové stránky učiněn). Tyto informace jsou pouze číselné (bez osobních údajů) a budou použity pro potřeby vnitřních rozborů a analýz za účelem zlepšení kvality internetových stránek poskytovatele služeb.

Veškeré materiály a informace na stránkách poskytovatele služeb jsou výhradně duševním vlastnictvím této společnosti nebo osob s ním spolupracujících. Tyto materiály a informace nesmí být jakkoliv použity nebo upravovány bez souhlasu poskytovatele služeb.

Internetové stránky poskytovatele služeb mohou obsahovat odkazy na jiné internetové stránky třetích osob; poskytovatel služeb není odpovědný za obsah takových internetových stránek a za služby na nich nabízené.

Předmět smlouvy

1. Předmět smluvního vztahu

Předmětem smluvního vztahu je závazek poskytovatele služeb zajistit dodání služeb popsaných ve smlouvě (tedy objednávce a jejím potvrzení) a závazek objednatele zaplatit za poskytnutí těchto služeb poskytovateli sjednanou cenu a služby za stanovených podmínek využít. Smluvní vztah vzniká mezi objednatelem služby a poskytovatelem služeb doručením potvrzení objednávky ze strany poskytovatele objednateli (tj. okamžikem uzavření smlouvy).

2. Objednávka

Objednávku služeb lze učinit prostřednictvím internetových stránek, nebo sociálních sítí poskytovatele služeb, telefonicky, osobně (v provozovně poskytovatele služeb uvedené na www.kosmetika-janahorakova.cz) nebo e-mailem. Objednávka představuje návrh objednatele na uzavření smlouvy, jejímž předmětem bude poskytnutí služby uvedené v objednávce, za podmínek v ní a v těchto Všeobecných obchodních podmínkách uvedených.

Objednán může být dárkový poukaz v peněžní hodnotě sloužící pro libovolný výběr služeb poskytovatele uvedených na www.kosmetika-janahorakova.cz nebo dárkový poukaz na konkrétní službu či balíček služeb (pedikúra, manikúra, kosmetické služby, manuální lifting obličeje, atd).

Při telefonické nebo emailové objednávce obdrží objednatel Všeobecné obchodní podmínky spolu s doručeným certifikátem k poskytnutí služby; smlouva mezi poskytovatelem služeb a objednatelem je v tomto případě uzavřena zaplacením služby dle čl. VII. těchto Všeobecných smluvních podmínek.

3. Dárkové poukázky, dárkové balíčky – jejich předání a převzetí

Poskytovatel služeb doručí objednateli nebo třetí osobě, v jejíž prospěch je smlouva sjednána dárkovou poukázku (dárkový poukaz v peněžní hodnotě nebo dárkový poukaz na konkrétní službu – dle objednávky). Místem dodání dárkového balíčku je místo takto označené objednatelem v objednávkovém formuláři či při telefonické objednávce. Za doručení dárkového balíčku příjemci služeb se považuje jeho převzetí příjemcem služeb nebo jinou oprávněnou osobou zdržující se v době doručení na místě dodání.

Na dárkové poukázce je vždy uvedena peněžní hodnota nebo konkrétní procedura vybraná a zaplacená objednatelem. Na dárkové poukázce je vždy uvedena platnost dárkového poukazu a další podmínky, za kterých bude relaxační zážitek realizován s ohledem na jeho charakter, a dále bezpečnostní kód dárkového poukazu (tj. číslo přidělené poskytovatelem služeb) a jméno obdarovaného. Součástí balení dárkového poukazu je vždy obálka, ve které je dárkový poukaz vložen. Součástí dárkového balíčku je též faktura.

4. Dárková obálka, její předání a převzetí

Dárkové poukázky na relaxační služby jsou doručovány objednateli nebo třetí osobě, v jejíž prospěch je smlouva sjednána, v ceninové obálce prostřednictvím České pošty, nebo kurýrní službou nebo mohou být objednatelem vyzvednuty v provozovně Poskytovatele. Místem dodání dárkové poukázky je místo takto označené objednatelem v objednávkovém formuláři či při telefonické objednávce. Za doručení dárkové poukázky příjemci služeb se považuje její převzetí příjemcem služeb nebo jinou oprávněnou osobou zdržující se v době doručení na místě dodání.

Dárková poukázka může být také doručena v elektronické podobě, pokud si tak Objednatel objedná. Dárková poukázka v elektronické podobě je zasíláná ve formátu PDF na e-mailovou adresu určenou Objednatelem. Elektronická dárková poukázka vždy obsahuje vybranou (objednanou) relaxační službu, jméno pro koho je poukázka určena a bezpečností kód, plnící funkci variabilního symbolu při bezhotovostní platbě. Objednatel vyplní fakturační údaje a spolu s poukázkou je mu v elektronické podobě také doručena faktura. Ve chvíli, kdy je platba za dárkový poukaz uhrazena, je Objednatel o přijaté platbě informován Poskytovatelem a poukaz se tak stává aktivním, tzn. lze po jeho uhrazení službu čerpat.

Dárková poukázka – doručení Českou poštou – součástí dárkové obálky je dárkový poukaz, platnost dárkového poukazu, jméno obdarovaného a tyto Všeobecné obchodní podmínky.

5. Čerpání objednaných služeb a rezervace

Dárkový poukaz lze využít pro čerpání služby v něm uvedené. Má-li klient zájem čerpat na základě dárkového poukazu jinou službu, musí tak informovat předem Poskytovatele – při objednání návštěvy a může si vybrat službu ve stejné nominální hodnotě nebo vyšší a případný rozdíl si doplatí. V případě, že si objedná službu v nižší hodnotě než jakou má jeho dárkový poukaz, může si případný rozdíl vyčerpat při další návštěvě, až do jejího úplného vyčerpání. V případě, že je zákazník držitelem dárkového poukazu v konkrétní peněžní hodnotě, může si vybírat relaxační služby dle vlastního výběru až do vyčerpání celkové částky na poukázce uvedené. Dárková poukázka v tomto případě slouží jako kredit pro čerpání služeb.

Za nevyčerpané dárkové poukázky nelze požadovat hotovost, slouží k čerpání procedur a služeb uvedených na stránkách www.kosmetika-janahorakova.cz. Dárkový poukaz je přenosný a jeho platnost lze na základě žádosti (telefonicky, e-mailem nebo při osobní návštěvě) prodloužit.

Pro vyloučení pochybností poskytovatel služeb výslovně prohlašuje, že součástí smluvních podmínek smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem služeb a příjemcem služeb není povinnost poskytovatele služeb vyměnit dárkový poukaz s uvedením konkrétní služby nebo dárkový poukaz na konkrétní nominální hodnotu vyměnit za protihodnotu ve formě peněz.

Platnost pro využití služby uvedené na dárkové poukázce je na dárkové poukázce uvedena.

V případě, že příjemce dárkový poukaz ztratí, ztrácí rovněž nárok na poskytnutí služby. Pokud příjemce dárkového poukazu kontaktujte Poskytovatele ještě před uplynutím platnosti poukazu a požádá o jeho prodloužení, je mu vždy vyhověno a platnost poukazu se prodlužuje dle vzájemné dohody. Pokud však příjemce služby o prodloužení platnosti nezažádá nebo službu nevyčerpá ani do nově prodlouženého data, ztrácí příjemce služby nárok na poskytnutí služby bez nároku na vrácení ceny, závazek poskytovatele služeb uplynutím doby platnosti zaniká.

Oprávnění využít službu může být převedeno na třetí osobu, přičemž osoba převádějící toto oprávnění je povinna informovat nového oprávněného o právech a povinnostech plynoucích z uzavřené smlouvy. Rezervace termínu a místa využití konkrétní služby musí být sjednána s poskytovatelem služeb tak, aby služba byla využita nejlépe do konce doby platnosti dárkového poukazu nebo do této doby aby byla učiněno prodloužení platnosti poukazu či rezervace (telefonicky, e-mailem či osobně v salonu) a takto objednanou službu je možné čerpat i po datu platnosti dárkového poukazu.

Příjemce služby požádá o rezervaci termínu prostřednictvím kontaktního formuláře na stránkách www.kosmetika-janahorakova.cz, telefonicky, na sociálních sítích Kosmetika Jana Horáková, mailem nebo osobně v provozovně.  Poskytovatel služeb se zavazuje nabídnout termín a místo využití služby příjemci služby do 5 pracovních dnů ode dne obdržení žádosti. Po telefonickém potvrzení nabízeného termínu příjemcem zašle poskytovatel služby příjemci služby závaznou rezervaci, čímž se rezervace stává závaznou.

Příjemce služby si může vybrat jednu nebo více relaxačních procedur a požádat poskytovatele služeb o jejich rezervaci. V případě, že příjemce služeb výběrem relaxačních služeb překročí  peněžní hodnotu uvedenou na dárkové poukázce hodnotové, bude automaticky upozorněn na povinnost doplatku ceny, po jehož odsouhlasení bude rezervace dokončena. Doplatek ceny za rezervované služby příjemce služeb doplatí na adrese provozovny v okamžiku čerpání relaxační procedury. Po uhrazení doplatku bude možné zážitek realizovat.

6. Storno rezervace

a) Příjemcem služby:

Příjemce služby je oprávněn zrušit rezervaci služby nejpozději 24 hodin před sjednaným termínem poskytnutí služby Poskytovatel nabídne termín nový.

Pokud je rezervace zrušena později (anebo se klient vůbec nedostaví) než v uvedené lhůtě, je příjemce služby oprávněn žádat o novou rezervaci, je však povinen uhradit náklady vynaložené poskytovatelem služeb, v souvislosti s původní rezervací, a to maximálně do výše ceny objednané služby.

b) Poskytovatelem služeb:

Poskytovatel je oprávněn zrušit rezervaci služby nejpozději 24 hodin před sjednaným termínem poskytnutí služby. Objednatel má v takovém případě právo sjednat si termín nový. Pokud za této situace nebude možné si zážitek rezervovat v rámci platnosti certifikátu, bude mu poskytovatelem služby doba platnosti certifikátu prodloužena tak, aby mohl být rezervován nejbližší možný termín.

Storno rezervace učiněné poskytovatelem později než ve výše uvedené lhůtě, zakládá právo příjemce služby na náhradu škody vzniklé mu v přímé souvislosti se zrušením rezervace (např. náklady na dopravu do místa poskytnutí služby), a to maximálně do výše ceny objednané služby. V tomto případě má příjemce služby nárok na sjednání nového termínu.

Pokud však bude rezervace stornována z důvodu vyšší moci (zejména počasí, výpadkem elektrického vedení, výpadkem tekoucí vody, nebo uzavření salonu z důvodu nařízení vlády, pokud má vliv na poskytnutí služby apod.), má příjemce služby nárok na sjednání nového termínu, nemá však nárok na náhradu škody vzniklé mu v souvislosti se zrušením rezervace.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Obecná práva a povinnosti

Příjemce služby je povinen sám posoudit, zda je zdravotně a fyzicky způsobilý k bezpečnému absolvování vybrané služby. Informace o případných omezeních, které se mohou týkat některých nabízených aktivit (např. věk, zdravotní a tělesná způsobilost, případně požadavek na zdravotní prohlídku), jsou uvedeny v nabídce poskytovatele u každé takové služby. Příjemce služby využívá vybranou službu zcela na svou vlastní odpovědnost.

Příjemce služby je povinen dostavit se ve sjednaném termínu na místo poskytnutí služby.

Příjemce služby je povinen dostavit se na místo poskytnutí služby s dárkovým poukazem pro tento relaxační zážitek určeným a certifikát odevzdat poskytovateli služeb (resp. jeho zástupci/ odpovědné osobě) na místě poskytnutí služby. Pokud příjemce nepředloží před poskytnutím služby dárkový poukaz, bude rezervace považována za stornovanou ze strany příjemce služby s důsledky uvedenými v čl. V. odstavci 6 písm. a) těchto Všeobecných obchodních podmínek; tzn. stejné důsledky jako když se klient nedostaví.

V případě, že příjemce služeb hradí cenu poukázkami vydanými třetími osobami (viz bod VII. těchto Všeobecných obchodních podmínek), je povinen tuto poukázku odevzdat pověřené osobě poskytovatele služeb v místě poskytnutí služby, před započetím poskytování služby. Pokud tak neučiní, má poskytovatel služeb, resp. jeho subdodavatel, právo odmítnout poskytnutí služby. Pokud je i přesto služba poskytnuta, je příjemce služby povinen nejpozději do 14 kalendářních dnů doručit poukázku poskytovateli služeb do jeho sídla anebo cenu služby nejpozději do 14 kalendářních dnů uhradit (na uhrazenou cenu vystaví poskytovatel služeb příjemci fakturu). Za poskytnutou službu je považována i situace, kdy příjemce učiní závaznou rezervaci, neprovede storno dle platných podmínek a na službu se nedostaví – i v tomto případě je příjemce služby povinen nejpozději do 14 kalendářních dnů doručit poukázku poskytovateli služeb do jeho sídla anebo cenu služby nejpozději do 14 kalendářních dnů uhradit (na uhrazenou cenu vystaví poskytovatel služeb příjemci fakturu).

Objednatel je povinen zajistit doprovod a dohled dospělé osoby, pokud je příjemcem služby osoba mladší 15-ti let, popřípadě zajistit souhlas zákonného zástupce při účasti osoby mladší 18 let, je-li bez jeho doprovodu.

Poskytovatel služby se zavazuje prostřednictvím subdodavatele zajistit na místě poskytnutí služby odpovědnou osobu, která proškolí příjemce služby a seznámí ho se všemi povinnostmi a podmínkami, kterými se musí řídit po dobu uskutečnění služby.

Příjemce služby odpovídá za škody, které způsobí poskytovateli služeb v rámci čerpání služeb z důvodu porušení pokynů odpovědné osoby, se kterými byl seznámen před poskytnutím služby nebo prostřednictvím certifikátu a/nebo průvodního dopisu.

2. Práva a povinnosti vztahující se k dárkovému poukazu

Příjemce služby je povinen předem nahlásit použití dárkového poukazu poskytovateli služeb (resp. jeho zástupci/odpovědné osobě) v místě poskytnutí služby a odevzdat jej výše uvedeným osobám při úhradě poskytnuté služby. Pokud tak neučiní, nemá nárok na poskytnutí služby.

VII. Cena a platební podmínky

1. Cena poskytovaných služeb

Cena nabízených služeb je vždy uvedena na internetových stránkách poskytovatele služeb. Cena služby dle konkrétní uzavřené smlouvy je vždy uvedena v objednávce služby a na faktuře obsažené v dárkovém poukazu. Cena neobsahuje sazbu DPH – poskytovatel je neplátce DPH. Cena může být objednatelem služby uhrazena pouze způsoby, které jsou pro jednotlivé služby nabízeny na internetové adrese https://www.kosmetika-janahorakova.cz.

Uhrazení ceny za dárkový poukaz je možné hotově při osobním převzetí nebo dobírkou nebo převodem na účet.

Platba musí být provedena v českých korunách. V případě úhrady bankovním převodem hradí zákazník veškeré bankovní poplatky, tak aby poskytovateli služeb byla sjednaná cena za služby připsána na jeho účet v plné výši.

Je-li cena hrazena poukázkou vystavenou třetí osobou, kterou prodávající přijímá, řídí se doba platnosti poukázky pravidly stanovenými třetí osobou, která poukázku vystavila. Takovéto poukázky není možné měnit za peníze či vracet v penězích rozdíl mezi hodnotou poukázky a cenou objednaného zboží. Seznam poukázek takto přijímaných prodávajícím je uveden na www.kosmetika-janahorakova.cz.

2. Cena za dopravu

K ceně poskytované služby (viz předcházející odstavec) budou připočteny náklady za doručení dárkové poukázky, stanovené v závislosti na způsobu zvolené dopravy  nabízené na internetové adrese https://www.kosmetika-janahorakova.cz.

3. Balné

K ceně poskytované služby bude dále připočteno balné ve výši dle aktuálního ceníku na internetových stránkách poskytovatele služeb.

4. Akční slevy

Akční slevy na služby není možné kombinovat a/nebo sčítat s jinými slevami nabízenými poskytovatelem.

Na dárkové poukazy se žádná ze slev nabízených  poskytovatelem služby nevztahuje. Nelze je hradit Ederend poukázkami ani benefity společnosti BENEFITY a.s., Benefit Management s.r.o. nebo HR GURU, s.r.o.

Odstoupení od smluvního vztahu

Poskytovatel služby je oprávněn okamžitě odstoupit od smlouvy v následujících případech:

Z důvodů hrubého porušení povinností příjemce služeb plynoucích z uzavřené smlouvy. V takovém případě má poskytovatel služeb nárok na uhrazení nákladů vynaložených v souvislosti s plněním uzavřené smlouvy stanovených paušálně jako 50% z ceny služby.

Objednatel má právo okamžitě odstoupit od smlouvy v následujících případech:

a) V případě hrubého porušení povinností poskytovatele služeb plynoucích z uzavřené smlouvy.

b) Objednatel, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 kalendářních dnů od převzetí plnění, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (internet, e-mail, telefon), a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Rozhodne-li se objednatel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit poskytovateli služeb nejpozději do 14. dne od převzetí dárkového poukazu (dárkového balíčku). Objednatel, který je spotřebitel, však nemůže takto odstoupit od smluv v případech stanovených v ustanovení §53 odstavec 8 občanského zákoníku (zákon číslo 40/1964 Sb. v platném znění). V případě takového odstoupení ze strany objednatele má poskytovatel právo na náhradu prokazatelně vynaložených nákladů spojených s uzavřením a následným odstoupením od smlouvy.

Objednatel má právo okamžitě odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí služby prostřednictvím dárkového poukazu v případech a) a/nebo b).

Odstoupení od smlouvy z jakéhokoli výše uvedeného důvodu kteroukoli ze smluvních stran musí být učiněno písemnou formou, přičemž písemnou formou se rozumí i emailová forma.

Objednatel je při odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí služby prostřednictvím dárkového poukazu, povinen vrátit poskytovateli převzatý dárkový poukaz, jinak je odstoupení neplatné.

Reklamace

1. Poskytovatel služeb je povinen příjemci služeb zajistit poskytnutí služeb specifikovaných v dárkovém balíčku v souladu s uzavřenou smlouvou, těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a obecně závaznými právními předpisy.

2. Nesplní-li poskytovatel služeb své povinnosti vyplývající ze smlouvy řádně a včas, je příjemce služby povinen vady poskytnuté služby u poskytovatele reklamovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 kalendářních dnů od skončení poskytování služby. V případě, že poskytnutí služby neproběhlo vůbec, je příjemce služby povinen vady poskytnuté služby u poskytovatele reklamovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců plynoucích od prvního dne, kdy měla být služba poskytnuta (kdy mělo být započato s jejím poskytováním).

3. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci písemnou formou (přičemž písemnou formou se pro účely smluv uzavíraných mezi poskytovatelem služeb a příjemci služeb rozumí i emailová forma) a je povinen v ní uvést číslo dárkového poukazu a popsat vady poskytnuté služby.

4. Poskytovatel služeb reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího řádného uplatnění, vyřídí. Pro případ zamítnutí reklamace poskytovatel služeb zákazníkovi vydá písemné odůvodnění (přičemž písemnou formou se pro účely reklamačního řízení rozumí i emailová forma)

5. V případě, že příjemce služeb řádně uplatní oprávněnou reklamaci, má právo na odstranění vad poskytované služby a není-li to možné, má právo na přiměřenou slevu z ceny, případně může od smlouvy odstoupit. Pokud jsou dány podmínky pro odstoupení od smlouvy z důvodu na straně poskytovatele služeb, má příjemce služeb právo na vrácení uhrazené ceny služby.

Závěrečná ustanovení

Fotografie zobrazené u zážitků na webových stránkách jsou ilustrační.

Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou platné od 1.9.2019

Máte dotaz?

V případě jakéhokoliv dotazu mě neváhejte kontakt pomocí formuláře nebo jednoho z kontaktů níže.

    Dyje 30, 669 02 Dyje

    zobrazit na mapě

    Možnost platby kartou